ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενο – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η χρήση της ιστοσελίδας https://terec.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ανεπιφύλακτα ήδη με τη χρήση της.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και των φωτογραφιών, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της TEREC A.E. (εφεξής «Εταιρεία») και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος τρίτου. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρία.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Ευθύνη της Εταιρείας

Η Εταιρεία , παρά τις εύλογες προσπάθειές της ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, έγκυρες και επίκαιρες πληροφορίες, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες και οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η Εταιρεία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει πλήρη έλεγχο επί του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη ή υποχρέωση, αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.

Διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες (links)

Η Ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω «αυτόματων συνδέσμων» (links) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών. Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτές πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.